Publisert av: sveinharberg | 09/16/2010

Universitet og kvalitet

Jeg registrerer at professor Bernt Hagtvedt ved Universitetet i Oslo igjen er sitert i media på en av sine spissformuleringer. Hagtvedt skal få ros for at han får ytterligere oppmerksomhet omkring en sak vi i Høyre har påpekt over tid, men han hadde hjulpet oss langt mer om han hadde fulgt opp med løsninger som sikret kvaliteten i utdanningen. I sin iver kommer han imidlertid med løsninger som ikke løser noe som helst.

Hagtvedt mener høyere utdanning er blitt pølsefabrikker der det bare er viktig å få flest mulig igjennom. Sammenligningen med pølsefabrikk halter på flere måter, men vi forstår godt hva Hagtvedt vil ha fokus på. Universitet og høyskoler har vært underfinansiert, og får ikke kompensert hverken økte kostnader eller økende ungdomskull. I de kuttprosesser de da må igjennom kommer studentene stadig dårligere ut, og de får dårligere oppfølging gjennom studiene. Jeg har gjentatte ganger utfordret statsråd Tora Aasland både på økonomien og på hvilken plan regjeringen har for å sikre nye og større ungdomskull  kvalitet i utdanningen. Svarene er fraværende, eller ihvertfall uten innhold. Regjeringen har tydeligvis ingen plan for å sikre kvaliteten i høyere utdanning! Det er en skremmende situasjon! Høyre har lyttet til signalene fra sektoren og har i sine budsjetter økt grunnbevilgningen til universiteter og høyskoler. Det er dette som må til for å sikre grunnleggende bemanning, oppfølging av studentene, fornying og satsing på forskning! Vi håper stadig et det er Aasland sin tur til å få ekstra midler i budsjettet. Det har foreløpig vært som å vente på lottogevinsten, og skaper ingen forutsigbarhet og lyst til satsing i sektoren.

Bernt Hagtvedt vil løse problemet på en annen, og aldeles uforståelig måte. Når påstanden er at det nå bare er fokus på å  produere flest mulig pølser, foreslår han å legge ned to fabrikker. Hvordan i all verden skal det sikre mindre produksjon på de gjenværende fabrikkene? Han foreslår å legge ned de to nyeste universitetene, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Det er da sannelig ikke de nye som stikker av med pengene! Kanskje det er på tide å gjennomgå «produksjonen» hos de gamle? Nei, nå er det viktig at en i første omgang sikrer bedre grunnfinansiering, og at man deretter får på plass en statsråd som er tøff nok til å invitere Stortinget med på en debatt om hvordan vi skal sikre kvalitet i høyere utdanning!

Jeg er nå på komitéreise i Canada, og lærer mye spennede om hvordan de sikrer kvaliteten i utdanningsprogrammet. Her er det absolutt noe å lære, selv om Canada har en helt annen struktur.  Nok en gang utfordrer jeg statsråden til å løfte en debatt i Stortinget om hvordan vi skal utvikle og sikre kvaliteten i vår høyere utdanning. Dersom det ikke kommer noe nå, må vi rett og slett få en ny statsråd som tar dette på alvor. Det skylder vi de nåværende og kommende studentene!

Reklamer
Publisert av: sveinharberg | 03/22/2010

Kunnskap i sentrum – Vitensenteret Sørlandet på plass!

I dag 22. mars  2010 skal jeg delta på en meget viktig begivenhet i Arendal. Arendal kunnskapshavn åpner i midlertidige lokaler, og er det første konkrete steget inn mot den storstilte satsingen på kunnskapshavna som skal komme. Samtidig er også Vitensenteret Sørlandet på plass. En fantastisk spennende arena for formidling av kunnskap omkring realfag, naturvitenskap og teknologi. Erfaringer fra andre tilsvarende sentre viser at det er stor interesse for å besøke et slikt senter, og det er med å åpne øynene til de unge for de mange spennende oppgaver som ligger å venter på nye kunnskapshungrige unge innenfor deisse fagområdene. Nå har heldigvis også Sørlandet fått et slikt senter som vil være en god rekrutteringshjelp til Universitetet i Agder sine spennende fakulteter, og videre en god rekruttering til næringslivet i regionen.

Jeg gleder meg til å delta på åpningen i dag, og gjennom det være med på å markere et løft for kunnskap og vitenskap på Sørlandet. Vi gleder oss til å se senteret vekke en  «nysgjerrigper» i de unge besøkende, og håper senteret får mange gode samarbeidspartnere. Det er et skår i gleden at regjeringen ikke vil innlemme nye vitensentre i den nasjonale satsingen. Forrige uke fikk regjeringspartiene en invitasjon til å delta i en merknad med støtte til det nye senteret, men har sagt nei. Saken om Stortingsmeldingen «Utdanningslinja» slår dermed fast at senteret i Arendal ikke skal få nasjonal støtte. Vi gir ikke opp kampen, men det er vanskelig når regjeringspartiene sier nei i den saken som skal gi de overordnede føringer for utdanning de kommende år.

Gratulerer med dagen til alle ildsjeler og støttespillere, til skoler, universitet og næringsliv! Regionen har gjort et viktig og godt steg fremover, og styrket sin posisjon i kunnskapsnasjonen Norge!

Publisert av: sveinharberg | 03/18/2010

Motorferdsel i utmark – nå trengs det handling!

Regjering har i flere år sagt at nå skulle det komme nye retningslinjer for motorferdsel i utmark. Prøveordninger med lokale retningslinjer har vært prøvd ut med stort hell i flere kommuner.  Behovet for slik ferdsel er veldig forskjellig fra kommune til kommune. Det er ingen tvil om at den største utfordringen er å finne gode måter å håndtere snøscooterkjøring på. I noen kommuner er det veier frem til høytliggende hyttegrender og støler, andre steder er det bratte lier og langt fra vei som gjør det helt nødvendig å benytte scooter. Høyre mener forsøkene var vellykkede og at de lokale folkevalgte er de beste til å legge til rette for slik ferdsel.

På bakgrunn av dette, og for å få en avslutning på den saken som har ligget hos regjeringen i to år uten at noe har skjedd, fremmet derfor undertegnede sammen med kolleger fra Høyre sak i Stortinget med følgende forslag:

”Stortinget ber Regjeringen i løpet av vårsesjonen 2010 fremme forslag til ny lov om motorferdsel i utmark slik at kommunene får økt myndighet – innenfor nasjonale retningslinjer – og der erfaringene fra forsøksprosjektet med økt lokalt selvstyre legges til grunn.”

I kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har vi den siste måneden behandlet den viktigste saken dette året. Ja, kanskje den viktigste saken denne perioden . Det er Stortingsmelding 44 som heter «Utdanningslinja». Den omhandler all utdanning fra 1. klasse og opp til høyeste universitetsutdanning. Meldingen tar spesielt for seg de utfordringer som oppleves ved overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, og ved overgangen fra videregående skole og til universitet. Det er selvsagt da viktig å ha stor fokus også på dem som ikke greier å fullføre utdanningen. Stortingsmeldingen peker på en rekke utfordringer, men er overraskende uklar og kommer ikke med de konkrete løsningene. Gjennom komitebehandlingen  er det fremmet mange gode forslag, og Høyre har spesielt hatt fokus på å følge opp «Yrkesfagløftet» som ble presentert av Erna i januar. Det er da frustrerende å merke at regjeringspartiene ikke er villige til å støtte forslag som har fått full støtte fra fagopplæringene og næringslivet. Dette kunne hjulpet langt flere til å gjennomføre utdanningen. Det er stor enighet mellom opposisjonspartiene om mange av forslagene i komiteen, så vi får løfte blikket og se frem til fremtidig samarbeid!

Høyre har også levert mange merknader og forslag som tar opp studentenes hverdag, og tar til orde for at alle studenter skal behandles likt uansett om de studerer ved en privat eller offentlig stiftelse. Følg debatten. Vi ser nå at regjeringen er i media med omtale av både det ene og det andre som skal gjøres, men ingenting av dette er tatt med i melding eller komitébehandlingen. Det blir de nok konfrontert med i behandlingen av saken. Meldingen skal debatteres i Stortingssalen torsdag 25. mars kl. 10.00.

Publisert av: sveinharberg | 03/02/2010

Urettferdig innføring av kulturmomsen

I spørretimen reiste jeg spørsmål til finansministeren om mulige overgangsordninger for virksomheter som rammes urettferdig ved innføring av kulturmomsen fra 1. juli. Det som er realiteten er at de virksomhetene dette gjelder, må betale moms av inntektene fra 1. juli, men ikke får igjen momsen på investeringene som er gjort foran sommeren. Mange, f.eks. Dyreparken, har store investeringer foran sesongen. Dette rammer urimelig. Finansministeren lovet å se på dette.

Publisert av: sveinharberg | 03/02/2010

Midlertidige ansettelser

Gjentatte ganger har representanter for universitets- og høyskolesektoren pekt på utfordringen med altfor mange midlertidig ansatte blant vitenskapelig personell. Som hovegrunn gir sektoren manglende forutsigbarhet og stor grad av øremerking og dermed styring fra regjeringen gjennom de årlige tildelingsbrev. Dette gjør at ansatte går år etter år uten å få en fast stilling. dette ryktes, og det igjen gjør det selvsagt vanskelig å rekruttere unge inn i stillingene. Sist fredag hadde Dagens Næringsliv en reportasje om dette. Også rapporten fra Handlingsromutvalget bekrefter nå at dette er en stor utfordring. På bakgrunn av dette har jeg i dag levert følgende interpellasjon til statsråd Tora Aasland, og ser frem til debatten i Stortinget:

Det har over lang tid vært en utfordring i Universitets- og Høyskolesektoren at vitenskapelig ansatte i alt for stor grad ansettes i midlertidige stillinger. Med opp mot 40 % midlertidig ansatte er det mange som har en økonomisk usikker hverdag. Dette vanskeliggjør rekrutteringen, og det er mye som tyder på at ordningen brukes ut over det lovens intensjon tilsier. Fra sektoren pekes det på manglende forutsigbarhet som hovedgrunn til bruken av midlertidige ansatte.

SV har hatt ansvaret for denne sektoren i 4,5 år nå. Hvilke tiltak har statsråden og hennes forgjengere iverksatt for å redusere bruken av midlertidige stillinger, og hvilken oppfølging gjøres i dag for å skape en bedre situasjon for de ansatte? Vil statsråden komme til Stortinget med en forpliktende nedtrappingsplan for midlertidig ansatte i sektoren?

 Så avventer vi debatten i Stortinget, kanskje kommer den før påske, og håper statsråden kan gi de ansatte noen gode svar!

Publisert av: sveinharberg | 02/17/2010

Kulturmomsen rammer urettferdig

Det er vedtatt at det skal gjøres endringer i mva-loven som gjør at flere virksomheter kommer inn under loven. Dett er i og for seg helt greit, og for de som driver i næringen balanserer det som oftest med at de må betale mva av inntekter, men får også igjen mva på investeringer. Utfordringen er at mva innføres fra 1. juli i år. Store deler av de virksomhetene som rammes, f.eks. Dyreparken i Kristiansand, museer o.l., har størsteparten av inntektene etter 1. juli, men gjør mesteparten av investeringene før 1. juli. Det betyr at de ikke får igjen mva på investeringer, men må «gi fra seg» mva på inntektene. Det rammer jo helt urimelig. Finansministeren har tidligere varslet at han skulle se på overgangsordninger for å hjelpe på dette, men ingenting er skjedd! I dag får hen derfor spørsmål fra meg i spørretimen om hva han har tenkt å gjøre med dette. Jeg er spent på svaret! Forresten – jeg er ikke så spent. Han har neppe tenkt å gjøre noe. Istedenfor å stimulere til satsing og investering i en tøff tid for anleggsbransjen, legger han inn en skikkelig brems. Alternativet er et særdeles dårlig årsresultat, og hvem legger vel opp til det!

« Newer Posts

Kategorier